Regulamin sklepu Rysiowe Animacje

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa:
  1. Zasady rejestracji w Sklepie Internetowym (www.rysioweanimacje.pl/sklep) Rysiowe Animacje;
  2. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje
  3. Warunki składania zamówień na produkty oferowane przez Rysiowe Animacje i dostępne w Sklepie Internetowym Rysiowe Animacje, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich produktów;
  4. Uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
  5. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym Rysiowe Animacje, a tak ze składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się̨ od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje lub w jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego Rysiowe Animacje nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się̨ w asortymencie Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.

§2. Rejestracja

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym Rysiowe Animacje umożliwia Klientowi:
  1. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych; tworzenie listy zakupów;
  2. przeglądanie historii zamówień;
  3. zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera;
  4. korzystanie z kodów rabatowych;
  5. dokonywania płatności za zamówienia przy odbiorze;
  6. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.
 2. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Rysiowe Animacje (założenia konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Rysiowe Animacje, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
 4. Rejestracja w Sklepie Internetowym Rysiowe Animacje, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z Rysiowe Animacje umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym Rysiowe Animacje każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.
 6. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas 60 dni pozostawania bez aktywności. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym Rysiowe Animacje i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
 7. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje należy skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 668-398-878 bądź e-mailowo kontakt@rysioweanimacje.pl. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z Rysiowe Animacje o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.
 8. Rysiowe Animacje jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Rysiowe Animacje jest także uprawniona do zablokowania konta Klienta z ważnych powodów, którymi są:
  1. naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
  2. inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu;
  3. powtarzające się (co najmniej dwukrotne) zamówienie przez Klienta produktów płatnych podczas odbioru przedmiotu zamówienia z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata;
  4. uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień na zasadach określonych w § 13 ust. 1 niniejszego regulaminu, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez Rysiowe Animacje zgodnie z treścią zamówienia.
 9. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym Rysiowe Animacje. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 10. W przypadku zablokowania konta Klienta zgodnie z ust. 8-9 powyżej, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane przez Rysiowe Animacje. Anulowanie następuje w ciągu 1 dnia od zablokowania konta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, Rysiowe Animacje zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi niezwłocznie, zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszego regulaminu.
 11. Od decyzji Rysiowe Animacje o zablokowaniu Konta przysługuje Kupującemu wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być wysłany na adres siedziby Rysiowe Animacje. Decyzja wydana po ponownym rozpoznaniu sprawy jest ostateczna.

§3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
 2. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:
  1. loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym Rysiowe Animacje; hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;

§4. Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje:
  1. Nie zawierają podateku VAT i podawane są w złotych;
  2. nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta; Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Rysiowe Animacje zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 4. Rysiowe Animacje może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.

§5. Warunki składania i realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;
  2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
  4. w przypadku zamówienia z dostawą (wysyłka) – wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru; w przypadku wyboru dostawy do Paczkomatu InPost dodatkowo podać adres alternatywny, gdzie skierowana zostanie przesyłka, jeśli jej gabaryty uniemożliwią umieszczenie jej w Paczkomacie InPost;
  5. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura);
  6. wybrać formę płatności;
  7. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze” – w zależności od wyboru formy płatności; w przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji możliwe jest tylko kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 3. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji.
 4. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest Ebook/ Karty Pracy / Prezentacja w postaci pliku, przedmiot zamówienia zostaje wysłany na adres mailowy podany przez Klienta.
 5. Rysiowe Animacje nie prowadzi w Sklepie Internetowym Rysiowe Animacje sprzedaży hurtowej. Rysiowe Animacje uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem. Informacje o ograniczeniach dotyczących maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, dostępne są w Sklepie Internetowym Rysiowe Animacje, w tym wraz z informacją o promocjach, o których mowa w § 15 niniejszego regulaminu. Ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, mogą również wynikać z niniejszego regulaminu. W razie potrzeby złożenia przez Klienta zamówienia obejmującego większą liczbę sztuk produktu objętego zamówieniem, Klient powinien skontaktować się z Rysiowe Animacje za pomocą maila zamówienia@rysioweanimacje.pl w celu ustalenia warunków realizacji zamówienia hurtowego. Po uzgodnieniu przez Klienta i Rysiowe Animacje warunków realizacji zamówienia hurtowego Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w ust. 7 poniżej.
 6. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.
 7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Rysiowe Animacje oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Rysiowe Animacje niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 8. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Rysiowe Animacje zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Rysiowe Animacje o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Rysiowe Animacje do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Rysiowe Animacje ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez Rysiowe Animacje otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym Rysiowe Animacje nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Rysiowe Animacje nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi, zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszego regulaminu.
 9. Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem a Rysiowe Animacje dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie Internetowym Rysiowe Animacje jest adres dostawy wskazany przez Konsumenta.
 10. Rysiowe Animacje zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
  1. Dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską lub do Paczkomatu InPost.
 11. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie z góry, Klient jest obowiązany jest do zapłaty pełnej ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Rysiowe Animacje zamówienia do realizacji. W związku z brakiem płatności za zamówienie do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca braku płatności i ilości dni pozostałych do opłacenia zamówienia. Zamówienie nie opłacone w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Rysiowe Animacje zamówienia do realizacji zostanie automatycznie anulowane, a Rysiowe Animacje jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
 12. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Rysiowe Animacje nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Rysiowe Animacje i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.

§6. Modyfikacje zamówienia

 1. Klient może dokonać zmian w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze jedynie do momentu otrzymania przez produkty statusu zrealizowane, poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji na mail zamówienia@rysioweanimacje.pl.
 2. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje w zakładce „Twoje konto” lub klikając w link wysłany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia dla zakupów bez rejestracji, lub kontaktując się bezpośrednio mailem zamówienia@rysioweanimacje.pl.
 3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich na mail.

§7. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym Rysiowe Animacje mogą być opłacone:
  1. z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia) – opcja dostępna dla Klientów zarejestrowanych i niezarejestrowanych,
  1. przy odbiorze przedmiotu zamówienia.
 2. Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.
 3. Dostępne formy płatności zależne są od tego, czy zamówienie jest opłacane z góry czy z dołu jak również są uzależnione od sposobu dostarczenia przedmiotu zamówienia. Forma płatności może być ponadto uzależniona od rodzaju produktu i wartości zamówienia. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności są widoczne w trakcie składania zamówienia.
 4. Klient niezarejestrowany nie może złożyć zamówienia z dostawą poza terytorium Polski. Ponadto Klient niezarejestrowany może dokonać płatności za zamówienie wyłącznie z góry.
 5. Gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza terytorium Polski, możliwa jest płatność za zamówienie wyłącznie z góry.
 6. Płatności z góry mogą być uiszczane: przelewem bankowym.
 7. Płatności przy odbiorze mogą być uiszczane:
  1. W przypadkach (Paczkomaty Inpost, firma kurierska): gotówką (w przypadku niektórych doręczycieli akceptowane są również karty płatnicze.
 8. W przypadku płatności z góry, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Rysiowe Animacje pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności (z zastrzeżeniem § 6 ust. 11 niniejszego regulaminu).
 9. W przypadku płatności przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie Internetowym Rysiowe Animacje.
 10. Tylko zarejestrowany Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje lub od innego podmiotu, który dokonał dla swoich klientów zakupu kodów rabatowych upoważniających do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym Rysiowe Animacje.
 11. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

§8. Realizacja zamówień

 1. Rysiowe Animacje zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, do Paczkomatu InPost. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 2. Na terytorium Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony – według wyboru Klienta – za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres, lub do wybranego przez Klienta Paczkomatu InPost.
 3. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji Rysiowe Animacje może wysyłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – Rysiowe Animacje wysyła do Klienta podziękowania z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne.

§9. Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi

 1. Rysiowe Animacje jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentom produktu bez wad fizycznych i prawnych. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego § 11 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci.
 2. Rysiowe Animacje w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Rysiowe Animacje, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty do Rysiowe Animacje i opisem reklamacji w sposób określony poniżej:
  1. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej, do  Paczkomatu InPost, reklamację z tytułu rękojmi (tj. reklamowany produkt, i opis reklamacji) należy odesłać na adres Rysiowe Animacje Magdalena Ryszka Rokicińska 60, 97-221 Łaznowska Wola (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym lub paczką ekonomiczną).
 4. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację, przy czym odpowiedzialność Rysiowe Animacje z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Rysiowe Animacje wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Rysiowe Animacje może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Rysiowe Animacje z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Rysiowe Animacje za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Rysiowe Animacje za nabycie danego produktu.

§10. Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez Rysiowe Animacje mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Rysiowe Animacje nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta.
 2. W przypadku produktu, na który producent, dystrybutor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Rysiowe Animacje może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację; Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Rysiowe Animacje;
  2. korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 11 niniejszego regulaminu.

§11. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient (niezależnie od prawa od odstąpienia od umowy, o którym mowa poniżej) może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:
  1. kontaktując się z zamówienia@rysioweanimacje.pl;
  2. samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje (dotyczy Klientów zarejestrowanych, po zalogowaniu do swojego konta Klienta).
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym Rysiowe Animacje w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Rysiowe Animacje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Rysiowe Animacje zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność (w tym koszty dostarczenia produktu Konsumentowi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa w 6 poniżej) zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszego regulaminu.
 6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Ponadto jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Rysiowe Animacje, Rysiowe Animacje nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt Rysiowe Animacje, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia:
  1. po odebraniu przesyłki w dostarczonej kurierem, lub Paczkomatu InPost – odsyłając produkt do siedziby Rysiowe Animacje.
 8. W zakresie wykonywania przez Klientów uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Rysiowe Animacje informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi Klient.

§12. Zwrot należności Klientom

 1. Rysiowe Animacje dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:
  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub dostarczonej do placówki Poczty Polskiej, do stacji Orlen lub do Paczkomatu InPost;
  3. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Salonie Rysiowe Animacje;
  4. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;
  5. nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 13 niniejszego regulaminu, Rysiowe Animacje zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Rysiowe Animacje może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Rysiowe Animacje dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot pieniędzy może być dokonany przez Rysiowe Animacje na:
  1. rachunek Klienta w banku – jeśli zamówienie było opłacone:
  2. z góry za pomocą przelewu lub – odpowiednio – karty płatniczej; Klient może wyrazić zgodę na ekspresowy zwrot pieniędzy poprzez złożenie  właściwej dyspozycji za pośrednictwem zamówienia@rysioweanimacje.pl
 4. Rysiowe Animacje nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez Rysiowe Animacje należytej staranności, w tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres-mailowy wezwania do przesłania Rysiowe Animacje numeru rachunku Klienta, Klient nie prześle Rysiowe Animacje takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Rysiowe Animacje nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku uniemożliwiających pomimo zachowania przez Rysiowe Animacje należytej staranności przy prawidłowej realizacji płatności.
 5. W przypadku, gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w Salonie Rysiowe Animacje, a zamówienie:
  1. zostało opłacone przy odbiorze podane przez klienta konto,
  2. zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3-4 powyżej.
 6. W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego/rachunku, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego/rachunku przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Rysiowe Animacje zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3-4 powyżej.

§14. Promocje

 1. Na stronach Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „ Promocjami”). Promocje dzielą się na:
  1. promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
  2. promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
  3. pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt; Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;
  4. zestawy promocyjne – przy zakupie (wyłącznie na Stronie produktowej) zestawu promocyjnego składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w tzw, boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.
  5. promocja na koszty dostawy – procentowo lub kwotowo obniżająca koszty dostawy po dodaniu do Koszyka produktów spełniających szczegółowe warunki Promocji umieszczone na stronie Promocji lub w newsletterze. Promocja na koszty dostawy może dotyczyć dowolnego kanału dostawy i dowolnego typu płatności (z góry lub przy odbiorze).
 2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
 4. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 13 niniejszego regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
 5. Promocje w Sklepie Internetowym Rysiowe Animacje nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.
 6. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów.

§15. Dane osobowe

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym Rysiowe Animacje (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym Rysiowe Animacje, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Rysiowe Animacje), przetwarzane są przez Rysiowe Animacje Magdalena Ryszka, Rokicińska 60, 97-221 Łaznowska Wola (administrator danych).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Rysiowe Animacje, które wymagają podania danych osobowych. Rysiowe Animacje przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym Rysiowe Animacje, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 17 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie poprzez e-mail.
 4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje poświęconej polityce prywatności, która jest integralną częścią Regulaminu.

§16. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Rysiowe Animacje oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Rysiowe Animacje i jej partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów Rysiowe Animacje i jej partnerów biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”).
 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”) lub za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta.

§17. Reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje

 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 11 niniejszego regulaminu, wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Rysiowe Animacje:
  1. pisemnie na adres siedziby Rysiowe Animacje (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy),
  2. za pośrednictwem e-maila na adres: zamowienia@Rysiowe Animacje (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja”, przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy).
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że niniejszy regulamin (§ 11 ust. 2 – reklamacje z tytułu rękojmi), załącznik do niniejszego regulaminu lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.
 4. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

§18. Postanowienia końcowe

 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Rysiowe Animacje, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Rysiowe Animacje, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Rysiowe Animacje.
 4. Rysiowe Animacje dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje były na najwyższym poziomie, jednakże Rysiowe Animacje nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje. Rysiowe Animacje dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje było dokonywane w godzinach nocnych.
 5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Rysiowe Animacje, której przedmiotem są usługi świadczone przez Rysiowe Animacje w ramach Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.
 7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy Rysiowe Animacje korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy Rysiowe Animacje do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.
 8. Językiem umów zawieranych z Rysiowe Animacje jest język polski.
 9. Rysiowe Animacje zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
  1. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  2. konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje;
  4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
  6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
  7. przeciwdziałanie nadużyciom;
  8. poprawa obsługi Klientów;
  9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Rysiowe Animacje.
 10. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym Rysiowe Animacje (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulamin Rysiowe Animacje poinformuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym Rysiowe Animacje oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).
 11. Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w Sklepie Internetowym Rysiowe Animacje (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w § 2 niniejszego regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 11 powyżej.
 12. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 13. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona do nieodpłatnego pobrania i zapisania przez każdą zainteresowaną osobę w wersji elektronicznej na stronie internetowej Rysiowe Animacje.